Retningslinjer for leie av båtplass og reglement i Fredevika seilbåthavn

by Gjøvik Seilforening 

 • Alle som skal disponere båtplass i Fredevika seilbåthavn må være medlem av Gjøvik Seilforening.
  Dette gjelder uavhengig av om man har fast plass eller leier på fremleie.
 • Ved tildeling av nye båtplasser skal seilbåter prioriteres. Medlemmer med seilbåter som ønsker ny fast plass i
  Gjøvik Seilforening må søke om plass innen 1. mai.
 • Medlemmer med nye seilbåter kan da få tildelt fast plass hvis det finnes ledige plasser. Hvis det etter tildeling av faste plasser etter fristen 1. mai fremdeles finnes ledige båtplasser, kan disse leies ut på åremål. Både seilbåter og andre båttyper kan få båtplass på åremål. Havnesjefen kan holde tilbake ledige båtplasser hvis dette anses som nødvendig.
  Medlemmer med båter annet enn seilbåter får ikke fast plass, men kan leie plass på åremål.
  Dette har ikke tilbakevirkende kraft for medlemmer som allerede har avtalt fast plass til andre typer båter enn seilbåt,
  i 2022 eller tidligere.
 • Søknad om båtplass gjøres til havnesjefen på e-post. (Se vår hjemmeside for adresse).
 • Betaling av havneleie gjøres på utsendt faktura fra seilforening innen angitt frist. Uteblitt innbetaling kan føre til oppsigelse av båtplass fra seilforeningens side. Båteier plikter da å fjerne båt for egen regning. Båteiere som ikke har betalt kontingent, båtplass, og eventuell vinterlagring, har ikke tillatelse til å ta i bruk båtplass i Fredevika.
 • Hvis et medlem disponerer fast båtplass, men ikke har båt selv, kan båtplassen fremleies til et annet medlem den første sesongen. Dette må avtales med styret/havnesjef. Et medlem kan ikke disponere fast båtplass uten egen båt utover en sesong. Båtplassen vil da kunne leies ut til et annet medlem.
 • Medlemmer anbefales å si opp ubrukte båtplasser i god tid før 1. mai.
 • Havnesjef kan flytte/rokere båter i havna dersom det er nødvendig for å utnytte kapasiteten i anlegget bedre.
 • Båthavna er stengt i perioden 1. november til 1. mai. I denne perioden har ikke båter lov til å legge til i havna. Unntak gjøres for 2.4-båtene, samt foreningens seiljoller.
 • Parkering i Fredevika skal skje på gruset parkeringsplass ved Steinerskolen. Parkering ved bryggene er kun for av-/pålessing, eller etter spesiell avtale med styret.
 • Båteier har plikt til å holde orden i havna. Det skal være ryddig på dekk/cockpit og på brygga.
 • Eiere av seilbåter plikter å heise mast innen 2 uker etter utheising. Dette grunnet sikkerhet og for å sørge for god fremkommelighet i havna.
 • Båteier har ansvar for at båt er forsvarlig sikret med tanke på fortøyning. Dette skal sjekkes med jevne mellomrom.
 • Båteier har ansvar for at andre som eventuelt disponerer båten forholder seg til seilforeningens regler. Båteier har ellers ansvar for å bidra til at det er ryddig på brygga, platting og seilforeningens andre arealer. Båteier har plikt til å følge pålegg fra seilforeningen.
 • Alle som bruker havna og tilhørende anlegg skal vise vanlig god oppførsel. Det forventes aktsom førsel av båter inn og ut av havna. Det skal utvises aktsomhet i forhold til alkohol. Spesielt når barn er til stede i havna. Gjøvik Seilforening er et idrettslag, og retningslinjene til Norges Idrettsforbund gjelder: Idrettens holdning til alkohol - Vedtatt av Idrettsstyret 16. mars 2004, sak 54.
 • På vinteropplagsplassen skal krybbe/henger/båt alltid være tydelig merket med eiers navn og telefonnummer.
 • Opplagsplass stenger for båter 15 juni, da overtas plassen av bobiler. Inne den tid skal søppel, eventuelle rester av bunnstoff etter skraping, være ryddet opp og levert på lovlig avfallsmottak.
 • Båter/ krybbe / henger og annet materiell skal kjøres bort fra opplagsplassen innen samme frist.
 • Det er båteiere sitt ansvar at dette er gjort.
 • Ved alvorlige brudd på seilforeningens retningslinjer for leie av båtplass, kan båteier miste retten til båtplass. Dette gjelder både fast plass og fremleie. Styret i Gjøvik Seilforening har myndighet til å avgjøre alvorlighetsgraden av brudd på retningslinjer, og evt. tap av rett til båtplass

 

Retningslinjene som beskrevet ovenfor gjøres gjeldende etter vedtak i årsmøtet
 til Gjøvik Seilforening 24.02.2023.